top of page

ADVIES (UD-F) 

 

Onder de naam urban development force (ud-f) adviseer ik overheden, ontwikkelaars en andere partijen graag over beleid, strategie en sturing (governance) in stedelijke gebiedsontwikkeling. Met colleges, trainingen, reflecties en strategisch advies help ik betrokkenen inzicht te krijgen in hun gebiedsopgave of ruimtelijk ordeningsvraagstuk. Ik doe dit werk gedoseerd, op persoonlijke titel en alleen als het mijn werk voor de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling en de TU Delft niet doorkruist.

Screen Shot 2022-02-15 at 08.33.17.png
Stationsgebied Hoofddorp
Metropoolregio Amsterdam

 

2022-2023

Externe adviseur voor het ontwerpen van een aanpak voor de organisatie, financiering en bekostiging van de grootschalige gebiedsontwikkelingsopgave rond station Hoofddorp. Opdracht onder aanvoering van APPM Consultants.

Kennisteam bereikbaarheid Amsterdam
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 

2020-2022

Onafhankelijk expert in de beoordeling van MIRT-onderzoek voor de openbaarvervoer-opgave in de Metropoolregio Amsterdam in relatie tot de grote stedelijke ontwikkelingsplannen in en rond de hoofdstad.

SBAB.png
Screen Shot 2020-01-03 at 08.55.36.png
Taskforce Bouwende Stad
Gemeente Dordrecht

 

2019

Externe adviseur voor het samenstellen van een advies voor de interne organisatiestructuur en managementprocessen rond gebiedsontwikkeling binnen de gemeente, met een drietal actuele Dordtse opgaven als casus.

Screen Shot 2018-12-30 at 21.44.54.png
Gebiedsontwikkeling Spoorzone Zwijndrecht 
Gemeente Zwijndrecht

2019

Het samenstellen van een richtinggevend advies voor de organisatievorm passend bij de ontwikkeling van de Zwijndrechtse spoorzone.

Opdracht uitgevoerd met drs. Theo Stauttener en dr. Wouter Jan Verheul

Gebiedsontwikkeling SpoorzoneBreed
Gemeente Dordrecht | Provincie Zuid-Holland

 

2018

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heb ik voor de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Dordrecht een adviestraject ondersteund voor het bestaande én het nieuwe College van B&W. Inzet is de ontwikkeling van de spoorzone langs de stedelijke as Zwijndrecht-Dordrecht, die cruciaal is voor de toekomst van beide steden.

Opdracht uitgevoerd samen met dr. Wouter Jan Verheul

Gebiedsontwikkeling Marineterrein 
Bureau Marineterrein Amsterdam

2018

Met een presentatie en reflectie op bestaande uitgangspunten voor deze op innovatie gerichte gebiedsontwikkeling help ik het Bureau Marineterrein Amsterdam met de verankering van deze strategische uitgangspunten door middel van tijdelijke ingrepen en activiteiten in het gebied.

Stoomcursus Gebiedsontwikkeling
Gemeente Utrecht

 

2018

In opdracht van de Directie Stedelijke Ontwikkeling van de Gemeente Utrecht gaf ik in twee middagen circa 25 enthousiaste ambtenaren een stoomcursus gebiedsontwikkeling, inclusief een intervisie van de gebiedsontwikkeling Merwedekanaalzone.

Gebiedsontwikkeling Schiedamse havens
Gemeente Schiedam

2014, 2017

De Schiedamse havens maken onderdeel uit van het Rotterdamse haven-industrieel complex; de grootste haven van Europa. Sinds het najaar van 2014 help ik de gemeente Schiedam en het Havenbedrijf Rotterdam in workshops, presentaties, notities en overleg met strategievorming voor de ontwikkeling van dit unieke gebied.

Opdracht (2014) uitgevoerd met assistentie van ir. Wendy de Hoog

Dashboard Verstedelijking
College van Rijksadviseurs

 

2017-2018

Het College van Rijksadviseurs heeft opdracht gegeven tot het ontwikkelen van een interactief (reken)model om de maatschappelijke kosten en baten van verschillende verstedelijkingsperspectieven zo intergaal mogelijk te verkennen. Onze opdracht omvatte het meedenken in het doel en de opzet van het Dashboard en het reflecteren op de (tussen)resultaten.

Opdracht uitgevoerd samen met dr. Wouter Jan Verheul

bottom of page